ลักขณา เส้งสีแดง

ชื่อ-สกุล : นางสาวลักขณา เส้งสีแดง (ฝ้าย)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


หมายเลขโทรศัพท์ : 0649414194

E-Mail : lukkana@narasci.go.th