ลักขณา เส้งสีแดง

ชื่อ-สกุล : นางสาวลักขณา เส้งสีแดง (ฝ้าย)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


หมายเลขโทรศัพท์ : 0649414194

E-Mail : 996sce00037@dei.ac.th

%d bloggers like this: