ว่าที่ ร.ต.อดิศร สุวรรณส่องแสง

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.อดิศร สุวรรณส่องแสง (กี้)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม – เทคโนโลยีไฟฟ้า

สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง


หมายเลขโทรศัพท์ : 0864338133

E-Mail : adisonno243@gmail.com

(เต็ม=5) เคมี-ฟิสิกส์-ชีวะ : 1-1-1

%d bloggers like this: