แวไซนะ สือแม

ชื่อ-สกุล : นางสาวแวไซนะ สือแม (นะ)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทศโนโลยีวิทยาการจัดการ

สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หมายเลขโทรศัพท์ : 0630782837

E-Mail : 996sce00018@dei.ac.th

%d bloggers like this: