รูสนา สาอิ


 

ชื่อ-สกุล : นางสาวรูสนา สาอิ (นา)

วุฒิการศึกษา : รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต

สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง


หมายเลขโทรศัพท์ : 0824342141

E-Mail : rusna.saei@gmail.com

(เต็ม=5) เคมี-ฟิสิกส์-ชีวะ : 1-1-4

%d bloggers like this: