ครั้งหนึ่ง..กับ ศว.นธ.

รูสนา สาอิ

  ชื่อ-สกุล : นางสาวรูสนา สาอิ (นา) วุฒิการศึกษา : รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมายเลขโทรศัพท์ : 0824342141 E-Mail : rusna.saei@gmail.com (เต็ม=5) เคมี-ฟิสิกส์-ชีวะ...

กาแม สาเละบอง

ชื่อ-สกุล : นายกาแม สาและบอง (แม) วุฒิการศึกษา : ม.6 สถาบัน : โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิง (เต็ม=5) เคมี-ฟิสิกส์-ชีวะ : 3-3-3

สุไฮลา สนิ

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุไฮลา สนิ (ลา) วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 สถาบัน : กศน.บาเจาะ หมายเลขโทรศัพท์ : 0936175027 (เต็ม=5) เคมี-ฟิสิกส์-ชีวะ : 5-3-3

ภานุพงศ์ พรหมชัย

ชื่อ-สกุล : นายภานุพงศ์ พรหมชัย (ปลั๊ก) วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ : 0914590241 E-Mail :...

ว่าที่ ร.ต.อดิศร สุวรรณส่องแสง

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.อดิศร สุวรรณส่องแสง (กี้) วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หมายเลขโทรศัพท์ :...

โสมศิริ ผาติวิทยาภรณ์

ชื่อ-สกุล : นางสาวโสมศิริ ผาติวิทยาภรณ์ (หลิน) วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ E-Mail : somsirimini123@gmail.com (เต็ม=5) เคมี-ฟิสิกส์-ชีวะ :...