Smart school in box วิทยาศาสตร์พัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชน

             โครงการ Smart school in box วิทยาศาสตร์พัฒนาการเรียนรู้สู้ชุมชนโดยร่วมมือกับมูลนิธิ CCF  เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในโครงการมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก โดยแบ่งเป็น 5 ฐานการเรียนรู้

   1.ธรรมชาติศึกษา เป็นการจำลองท้องถิ่นที่อยู่อาศัยของเด็กนักเรียน โดยให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันลงบนกระดาษ A4 เป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต บทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์

   2.ฺBoat stem การเรียนรู้ความหนาแน่นของดินน้ำมันเมื่อจมอยู่ในน้ำ เมื่อนำวัตถุลงไปแทนที่ของเหลวจะมีแรงต้านเท่ากับน้ำหนักของเหลว ดังนั้นเพื่อทำให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านชุดทดลองที่มีชื่อว่า “จมหรือลอย” ประเด็นหลักที่สำคัญ คือวัสดุที่มีความหนาแน่นรวม น้อยกว่าน้พ จะทำให้วัตถุ “ลอยน้ำ” แต่ถ้าวัตถุที่มีความหนาแน่นรวมมากกว่าน้ำ “จะจมน้ำ”

   3.รถพลังงานลม การประกอบรถจากชิ้นส่วนพลาสติกและกระดาษให้มีรูปร่างลักษณะเหมือนรถยนต์ เพื่อเรียนรู้การขับเคลื่อนของรถยนต์และการลดแรงเสียดทาน แรงดันตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และบูรณาการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ

2.มีความคิดสร้างสรรค์นำอุปกรณ์และวัสดุเหลือใช้มาสร้างรถพลังงานลมจากลูกโป่ง

ประโยชน์

ช่วยฝึกสมาธิ และการทำงานเป็นทีม รวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์

   4.สถานีจอดยานอวกาศ พวกเด็กได้รู้จักเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านการสร้างสถานีการลงจอดของยานอวกาศภายใต้ระบบแรงโน้มถ่วงของโลก ในการยึดตัวยานเข้ากับพื้นผิวของดิน 

5.การสร้างสะพาน เพื่่อเรียนรู้การออกแบบ และวางแผนคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับความสมดุลของการรับน้ำหนักของวัตถุในการเคลื่อนที่บนสะพาน และยังสามารถอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงกิริยาและแนวปฏิกิริยาระหว่างวัตถุได้ สามารถถ่ายทอดแนวคิดในการออกแบบสะพานเพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างของสะพานและส่วนประกอบก่อนจะมีสะพานเกิดขึ้นมา

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: