Voratuch Manee

ประเมิน PA ของบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวล 09.00 น.              ดร.สุชาติ ถาววระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมิน Performance Agreement หรือ...

วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ปี2566

วันที่ 8 กันยายน 2566    ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นางภวนาภรณ์ ถาวระ นักวิเคาะห์นโยบายและแผน น.ส.อาอีซะห์ ดือราแม ครู และน.ส.มีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้เข้าร่วมงานมอบรางวัล วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ประจำปี 2566...

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 4

        ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วย นางภาวนาภรณ์ ถาวระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น.ส.อรทัย ทองคุปต์ นักจัดการงานทั่วไป และน.ส.ลักขณา เส้งสี แดง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ...

กิจกรรมชมแหล่งเรียนรู้ บ่อล่อปลา

กิจกรรมชมแหล่งเรียนรู้ บ่อล่อปลาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เมื่อวันที่ 4 - 9 กันยายน 2566 (เวลา 08.30 - 16.30 น.)              ดร....

นิทรรศการเพิ่มความรู้ให้แก่เด็กนักเรียน

วันที่ 8 กันยายน 2566      ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ น.ส.ปิยนุช อินนุรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป และจนท.ศูนย์วิทย์ส่วนนึง นำทีมไปจัดนิทรรศการเพิ่มพูนความรู้ให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนเทศบาล2 (บ้านบาเละฮิเล) อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส...

ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566                 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ น.ส.อรทัย ทองคุปต์ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส...

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง Stem

 วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.         ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาเพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ประสานความร่วมมือกับที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นในการช่วยจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย น.ส.ยีสมานีย์ มุซิ ครูผู้ช่วย น.ส.ปิยนุช อินนุรักษ์...

พิธีเปิดกิจกรรมอาหารปลอดภัย

วันที่ 29 สิงหาคม 2566.          ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ น.ส.ยีสมาณีย์ มุซิ ครู้ผู้ช่วย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม เชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัยในการจัดตลาดนัดอาหารปลอดภัย และอาหารคนไทยยิ้มได้ระดับจังหวัด /*! elementor...

กิจกรรมอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

            ดร. สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย ผู้จัดทำโครงการ และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดกิจกรรมอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช...

โรงเรียนนิคมพัฒนา 10

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.      โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 ได้เข้ามาเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส คณะบุคลากรเจ้าหน้าที่ศูนย์ ได้ต้อนรับและมอบความรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้  1.การเข้าชมท้องฟ้าจำลอง      ภายในโดม...

Narasci สัญจร อบรมการถ่ายภาพ 360 ํ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น.            ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะบุคลากรศูนย์วิทฯ นำโดย นางสาว อาอีซะห์ ดือราแม...

มหกรรมวิชาการพัฒนานวัตรกรรม ก้าวล้ำเทคฯ

                ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรศูนวิทฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม มหกรรมวิชาการพัมนานวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโรโลยี สุ่มิติวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (Scince Week INNOTECH...