ร่วมเปิดงานมหกรรม ONIE Expo 2020

    วันที่ 14 สิงหาคม 2563  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมเปิดงาน “มหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับภาคใต้ (ONIE Expo 2020)” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน

    งานมหกรรมวิชาการ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับภาคใต้ (ONIE Expo 2020) ในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยตลอดชีวิต เน้นการสร้างการเรียนรู้ทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พลาดโอกาส และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนชายขอบ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยสำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และทางสังคม โดยได้มอบหมายจุดเน้นนโยบาย กศน. WOW เพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย (Good Innovation) เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และฝึกอาชีพ ตามความต้องการตามศักยภาพ โดยสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200814190119159

ใส่ความเห็น