41 ผลงานคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “เราจะอยู่ร่วมกับโควิด – 19 ได้อย่างไร”

      การแข่งขันคลิปวีดีโอ ภายใต้แนวคิด “เราจะอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้อย่างไร”  โครงการมหกรรมวิชาการแห่งนวัตกรรม เทคโนโลยี สู่นักวิทย์ยุคดิจิทัล กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยทำการตัดสินผ่านระบบ ZOOM และถ่ายทอดสดผ่านเพจศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจำนวน 41 ทีม และทำการตัดสินให้เหลือ 10 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบ final

    สามารถชมถ่ายทอดสดการแข่งขันคลิปวีดีโอได้ที่เพจศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ทีม ครูนาฏศิลป์ ประกอบไปด้วย 1. นายธนสิทธิ์ ชมชิด 2. นางสาววีราณัฐ โควินทะสุด 3. นางสาวภัทรียา จิตจำเริญ

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Inspirations ประกอบไปด้วย 1. นางสาวกมลวรรณ ศรีสุวรรณ์ 2. นางสาวศศิประภา ทิพย์วารี 3.นายอมรชัย ศรีสุวรรณ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม แจ๊บ  ประกอบไปด้วย 1. ภาคภูมิ หะยะมิน 2. ธนบดี ขันทอง 3. สุชนา อุไรวรรณชัย

 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม NAKOTEAM ประกอบไปด้วย 1.นายนริศ นิมอ 2. นายซุฟเฟียน ศาสน์ศรัทธา 3. นายอาบูคอลี ซาแม

 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม 3 เกลอ ประกอบไปด้วย 1. นาย มูฮำหมัดฟาอิส สาเล็ง 2. นาย วาริส ดือเร๊ะ 3. นาย ธนกฤต พุฒสม

 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม ชะบ๊าบดารุลอีมาน ประกอบไปด้วย 1. นายนิฮาเซ็ม ดือราแม 2. นายอานัส ตาเยะ 3. นายอันวาร์ อาแวและ

 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม fight together ประกอบไปด้วย 1. กิตติพิชญ์ ชูทิพย์   2. กนกพร ชินศรี

 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม The Three Directors ประกอบไปด้วย 1. นายวันซอบีรีน แวยูโซ๊ะ  2. นายอับดุลวาลี เจ็ะมิ  3. นายมูฮัมมัดอิลมีน มูหะมะเย็ง

 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Bossy Gang ประกอบไปด้วย 1. วิศิษฏ์ ไหมเพ็ชร 2. วิภารัตน์ อินทร์มณี 3. วรกมล ไหมเพ็ชร

 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม N.M.T BIO ประกอบไปด้วย 1. นางโชติมา แก้วอินทร์ 2. นางสาวเบญจพร เจริญจิต 3. นางสาววรางคณา วาดเขียน

 

ผลงานผู้เข้าร่วมแข่งขันคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “เราจะอยู่ร่วมกับโควิด – 19 ได้อย่างไร” ทั้ง 31 ทีม

 

ทีม boyoza สมาชิก 1. นายดุลการิม ซาเเมง 2. นางสาวทัศนีม ยะโกะ

ทีม เพราะเราคือเหล่าผู้กล้าทั้งสาม สมาชิก 1. เด็กชายจิรทีปต์ กูลณรงค์ 2. เด็กชายจิรภาส กูลณรงค์ 3. เด็กชายจิระ กูลณรงค์

 
ทีม Yigeren สมาชิก 1. น.ส.ซาวารี ตันหยงวารี
 
ทีม mnfilm สมาชิก 1. นางสาวสีตีปาตีเมาะ มะลานะ 2. ด.ญ.นัจมีย์ มะลานะ

 

ทีม I Csee U สมาชิก 1. นายซอฟรอน สาและ 2. นายสุลายมาน อุมา 3. นายซูฟียัน แสแสแม

 

ทีม หลายบาท สมาชิก 1. ด.ช.เดชาธร จิตนาธรรม 2. ด.ญ.วรัญญา พงษ์สุวรรณศิริ 3. ด.ช.โชกุน โยธี

 
ทีม ZERO TO HERO สมาชิก 1.นาย ซอฟฟา สาและ 2.นาย อัสฮา อดุลย์รอหมาน

 

ทีม มาเดี่ยว สมาชิก 1. อัดดีน ตุลยาพงศ์

 
ทีมโรงเรียนวัดประดู่หอม(เหลืออุทิศ) สมาชิก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ นิลรัตน์ 2. นางสาวศศิประภา ทิพย์วารี 3. นายอมรชัย ศรีสุวรรณ

 

ทีม ST Wan สมาชิก 1. สุนทร ดำละเอียด

 

ทีม Beside you สมาชิก 1. นางสาวภูมิรัตน์ สุขการ

 

ทีม WAIRUN SELATAN สมาชิก 1. นาย อารีฟิน แปเฮาะอีเล 2. นาย ซากิฟ มิงมะ 3. นาย มูฮัมหมัดฮัมดี อีแต

 

ทีม GREEN WAVE TEAM สมาชิก 1. นางสาวประภาพรรณ กระจ่างลิขิต 2. นายประมินทร์ กระจ่างลิขิต

 

ทีม ชูปาปี 1. นาย อัฟตะห์ ศัพย์กริยา 2. นาย นิซาฟารี นิตวนโนะ 3. นาย มะสาราฟี มามะ

 

ทีม กศน อำเภอสุไหงปาดี สมาชิก 1. นางสาวรุสนีการ์ มะแอ 2. นางสาวซาฮีรา ซูหลง 3. นายมูฮาหมัดฮาปีซี อามิ

 

ทีม IDEAL สมาชิก 1. นางสาวนุรญีฮัน ยูโซ๊ะ 2. นายนิอีซฮัน ยูโซ๊ะ 3. นายมูหัมมัดสาเกร์ เร๊าะแลบา

 

ทีม ดากานดา สมาชิก เด็กหญิงดากานดา เปาะซู

 

ทีม แม่ครูอว สมาชิก 1. นางเบญจวรรณ รัตนคช 2. นางสาววิภาดา สังข์ทอง 3. นางจิราทิพย์ เพชรจุล

 
ทีม DGH MARKII สมาชิก 1. นายยะ​ห์ยา​ อิสัน 2. นายวันอัสรี กาซอร์ 3. นายอัมมาร์​ หมินแจะแกะ

 

ทีม A. F. A TEAMมาชิก 1. นายมัซฮัน อารง 2. นายคอซาฟีร์ มะลี 3. นายฮูไซฟะห์ สือกะจิ

 

ทีม diamonds science สมาชิก 1. นางสาวนูรอัณสุวัณณา อาแวกาจิ 2. นางสาวการีมาน มะเซ็ง 3. นางสาวซอลีฮะห์ สาและ

 

ทีม SKN สมาชิก นางสาวซากีนะห์ ยูโซะ

 

ทีม Mach’s สมาชิก นางสาว ซัลวานา ยะโกะ

 
ทีม mydream สมาชิก น.ส.ฮาลีมะห์ ลีเด็ง

 

ทีม LPRU แอะหรืออ่อ สมาชิก 1. นางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ 2. นางสาวบุญญาดา มูลผึ้ง 3. นายเอกอาทิตย์ ตาใจ

 

ทีม ไก่กาปลากระป๋อง สมาชิก 1. นายอามีน สาและอาแร 2. นายมูหัมหมัดอัสรัฟ บือราเฮง 3. นายนุรดิง สมะแอ

 

ทีม นายลี สมาชิก นายซูลกิฟลี มะเต๊ะ

 

ทีม 1018 สมาชิก นางสาว ฟาดียา สอนิ

 

ทีม ตาตี่ตกต้นตาลตาตี่ตายใต้ต้นตาล 1. ธัญชนก เกื้อพิทักษ์ 2. เตชสิทธิ์ คล้ายทอง 3. อัชรัฟ เเวสุหลง

ใส่ความเห็น