Month: May 2022

เข้าร่วมเวทีเรียนรู้ ทดลองใช้ และมีส่วนร่วมพัฒนาสื่อ

         27 พฤษภาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากร ศว.นราธิวาสเข้าร่วมเวทีเรียนรู้ ทดลองใช้ และมีส่วนร่วมพัฒนาสื่อ ในโครงการพัฒนาและขยายผลการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์ม ร่วมสร้างสรรค์สื่อสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ ภาคีเครือข่ายสุขภาวะ Co-Creation Platform ปี2...

จัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการจัดเวทีประชุม

        27 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากร ศว.นราธิวาส ในการประสานงานกับ ทีมงานเวทีประชุมสังเคราะห์และเวทีประชุมเสวนา ซึ่งเข้ามาจัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการจัดเวทีประชุมสังเคราะห์และเวทีประชุมเสวนา "แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนฐานวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่...

ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างเส้นทางการศึกษาแหล่งท่องเที่ยว

      27 พฤษภาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างเส้นทางการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมฐานการเรียนรู้ อาคารประกอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเชิงคุณค่า ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส          

ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม

      26 พฤษภาคม 2565   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมภายในเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม สุริยะวิถี (ชั้น 3) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  ...

กิจกรรมประเมินผลการออกแบบดีไซน์ห้องเก็บข้อมูลออนไลน์

     26 พฤษภาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายพลชนก นวลมาก นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากร อบรมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านโปรแกรม zoomและการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ในโลกใบใหม่ด้วย Metaverse spatial "กิจกรรมประเมินผลการออกแบบดีไซน์ห้องเก็บข้อมูลออนไลน์" โดยมีบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส...

สรุปเรื่องอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

              25 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาและนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดไลฟ์สดโครงการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน สรุปเรื่องอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช...

จัดกิจกรรมวิทย์ฯ ให้กับกศน. อำเภอสุคิริน

             25 พฤษภาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมให้กับกศน. อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คนและครู จำนวน 7...

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะโดยใช้หุ่นยนต์

       24 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะโดยใช้หุ่นยนต์ ( Robotics  Design) ภายใต้โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ Science@home โดยมี ดร.อาสลาน...

จัดนิทรรศการ metaverse into the future

              ระหว่างวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมาย นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส...

ให้กำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาร่วมนิทรรศการ metaverse into the future

            23 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมงานกิจกรรมอุทยานพลังงาน และให้กำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาร่วมนิทรรศการ metaverse into the future ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสร่วมมือกับ...

เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นตรง

   20 พฤษภาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นตรง ผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส