จัดประชุมโครงการมหกรรมวิชาการพัฒนานวัตกรรมก้าวล้ำเทคโนโลยี สู่มิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวฟาตีม๊ะ  เล็งฮะ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรจัดประชุมโครงการมหกรรมวิชาการพัฒนานวัตกรรมก้าวล้ำเทคโนโลยี สู่มิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ในจังหวัดนราธิวาสและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ประชุมเชิงปฎิบัติการวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งร่วมกันวิเคราะห์ นำเสนอ สรุปและลงมติเลือกประเภทการแข่งขันและรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักศึกษา กศน. เพื่อเข้าร่มส่งผลงานกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2566 โดยมติที่ประชุมครั้งนี้ได้ ลงมติการจัดการแข่งขันมหกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบ่งได้ 5 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. การแข่งขันโครงงานพลังไฟฟ้า
  2. การแข่งขันโครงงานจากวัสดุเหลือใช้
  3. การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์
  4. การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์
  5. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์                                                 

กศน.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น