Narasci สัญจร อบรมการถ่ายภาพ 360 ํ

0

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น.

            ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะบุคลากรศูนย์วิทฯ นำโดย นางสาว อาอีซะห์ ดือราแม ครู เป็นผู้ดำเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ VR โดยผู้เข้ารับการอบรมมี 3 หน่วยงาน ศว.นราธิวาส ศว.ปัตตานี และสกร.ปัตตานี ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถนน รุสะมิแล อำเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และ นางสาวขวัญเนตร ปุญญถาวร นักวิชาการอุดมศึกษา ร่วมเป็นวิทยากร  ในโครงการดังกล่าวมีการอบรมในหัวข้อเรื่อง 

1.การทำความรู้จักกับเทคโนโลยี VR และการนำไปพัฒนาประโยชน์เชิงพื้นที่ 

2.การถ่ายภาพ 360 องศา ด้วยกล้องและโดรน

3.การอัพโหลดระบบเพื่อเผยแพร่และนำไปใช้งาน

         ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรที่ได้มอบความรู้ และเทคโนโลยีในสมัยใหม่ให้มีความสามารถประยุกต์นำมาใช้งานกับหน่วยงานในโลกปัจจุบันได้ 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: