อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวแวไซนะ สือแม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนราธิวาส  ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  เพื่อให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการถึงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกกะทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ใส่ความเห็น