อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รุ่นที่ ๑

0

     ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ดร.สุชาติ ถาวระ  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ได้มอบหมายให้นายอรรณพ บุญวาสนารัก เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รุ่นที่ ๑ หลักสูตร การทำเว็บไซต์หน่วยงานให้ได้มาตราฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถการประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงและใช้งานจริงในสำนักงาน ณ โรงแรมการมณี พาเลส แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายพิศาล เชื้อชาติไทย และคณะ เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: