อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รุ่นที่ ๑

     ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ดร.สุชาติ ถาวระ  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ได้มอบหมายให้นายอรรณพ บุญวาสนารัก เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รุ่นที่ ๑ หลักสูตร การทำเว็บไซต์หน่วยงานให้ได้มาตราฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถการประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงและใช้งานจริงในสำนักงาน ณ โรงแรมการมณี พาเลส แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายพิศาล เชื้อชาติไทย และคณะ เป็นวิทยากร

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Account has been deleted"
}
See here for documentation.

ใส่ความเห็น