โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ป่าเสม็ดขาวและกระจูดตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

0
6 กรกฏาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสดำเนินการจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ป่าเสม็ดขาวและกระจูดตามภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของต้นกระจูดบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยมีนายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: