โครงการเข้าร่วมการประชุมชี้แจง เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและการรายงาน

9 กันยายน 2564 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากร งานแผนงานและโครงการเข้าร่วมการประชุมชี้แจง เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้านผู้รับบริการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประชุมผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ Google Meeting

ใส่ความเห็น