เข้าร่วมประชุมพิจารณาสาระสำคัญของแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2567

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายสุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมาย นางสาวฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ นักวิชาการศึกษา และนางสาวชฎาภรณ์ ถาวระ นักจัดการงานทั้วไป เข้าร่วมประชุมพิจารณาสาระสำคัญของแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2567 ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง. จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น