รับมอบนิทรรศการ “เรื่องลับควันพิศวง”

0

          ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเป็น 1 ใน 10 ศูนย์เรียนรู้ทั่วประเทศที่ร่วมมือทางสถานที่ร่วมจัดนิทรรศการ “เรื่องลับควันพิศวง” โดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดโครงการสื่อสารให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในรูปแบบนิทรรศการสัญจร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงพิษภัยบุหรี่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชนครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไม่ก้าวเข้ามาเป็นนักสูบหน้าใหม.. โดยจัดอบรมถึงแนวคิด และองค์ความรู้กับเจ้าหน้าที่แหล่งเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายต่อไป

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: