โครงการวิจัยบ่อล่อปลา

0

           การประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ่อปลาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป้าหมายของการวิจัยคือ เพื่อพัฒนารูปแบบและประสิทธิภาพ แหล่งเรียนรู้บ่อล่อปลาโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยมีนางภาวนราภรณ์ ถาวระ เป็นประธานการประชุม และมี นางสาวมีนา การี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย รวมทั้งคณะบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมประชุม เพื่อทำให้โครงการดังกล่าวมีประโยชน์และทำให้ก่อเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: