ประชุมจัดจ้างนิทรรศการ “ตะลุยโลกดิจิตอล”

0

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจัดจ้างโครงการสร้างพิทรรศการ เรื่อง ตะลุยโลกดิจิตอล ศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2565 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

     รายชื่อผู้มาร่วมประชุม

1.นายคมกฤช สาหลัง ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

2.นายนิกร ชูทอง กรรมการตรวจการจ้าง

3.นายยิ่งพันธ์ ชินไชยชนะ กรรมการตรวจการจ้าง

4.นายยุสรี ดอเล๊าะเว็ง กรรมการตรวจการจ้าง

5.นายอรรณนพ บุญวาสนารัก ผู้ควบคุมงาน

    รายชื่อผู้มาร่วมประชุม

1.ดร.สชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

2.นางปฐมาวดี เรวัฒน์ทูตานนท์ เจ้าหน้าที่พัสดุ

3.นางสาวซูไฮนี ตันหยงวารี เจ้าหน้าที่พัสดุ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: