Happy Healthy Kids

            ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะหรือ สสส. ได้ขอความร่วมมือจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมกจกรรมเสริมพลังเครือข่ายสร้างการเรียนรู้สุขภาวะ ในประเด็น บุหรี่และสุขภาวะเด็ก โดยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาความร่วมมือ เชื่อมโยงกิจกรรมขยายผลองค์ความรู้สุขภาวะ เพื่อให้สามารถส่งต่อความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยร่วมฟังการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่าน Online Streaming ในวันที่ 18-19 เมษายน 2566

 

ใส่ความเห็น