เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 20 ปี

ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนยืวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง  ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฎิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมโสภาพิศัย ชั้น 6 โรงแรมตันหยง อำเภอมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น