นำเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนนอกระบบด้วยกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ต่อ กศส.

ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนายการศูนย์วิยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา และผู้ร่วมโครงการ  ได้แก่ นายยุสรี  ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย นางสาว ณาซูลา  มะนา นักวิชาการศึกษา และนางสาว รัชดาภรณ์  มะสิกะ  นักวิชาการเงินและบัญชี นำเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนนอกระบบด้วยกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ต่อ กศส. ผ่านระบบ zoom โดยมีการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 3 ท่าน ในวันที่ 17  พฤษภาคม พ.ศ.2566 การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ผ่านได้ด้วยดี

ใส่ความเห็น