กิจกรรมอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

            ดร. สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย ผู้จัดทำโครงการ และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดกิจกรรมอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ภายใต้ “โครงการเปิดโอกาสเรียนรู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สู่กระบวนการปฏิบัติจริง” ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มีผู้เข้าร่วมอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทั้งหมด 48 คน โดยมีการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 5 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรปฏิบัติการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการย้ายเลี้ยงบอนสี วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วม 20 คน กิจกรรมปฏิบัติการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสูตร MS (Murashige and Skoog) และปฏิบัติการย้ายเลี้ยงบอนสี

2.หลักสูตรปฏิบัติการฟอกฆ่าเชื้อและการอนุบาลกล้วยไม้เอื้องคำ วันที่ 8 สิงหาคม 256 ผู้เข้าร่วม 11 คน กิจกรรมปฏิบัติการฟอกฆ่าเชื้อกุหลาบ และปฏิบัติการอนุบาลกล้วยไม้เอื้องคำ

3. หลักสูตรปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วม 2 คน กิจกรรมปฏิบัติการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสูตร MS (Murashige and Skoog) ปฏิบัติการย้ายเลี้ยงบอนสี ปฏิบัติการฟอกฆ่าเชื้อกุหลาบ และปฏิบัติการอนุบาลกล้วยไม้เอื้องคำ

4. หลักสูตรปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วม 14 คน กิจกรรมการบรรยายเรื่องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปฏิบัติการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสูตร MS (Murashige and Skoog) ปฏิบัติการย้ายเลี้ยงบอนสี ปฏิบัติการฟอกฆ่าเชื้อกุหลาบ และปฏิบัติการอนุบาลกล้วยไม้เอื้องคำ

5. หลักสูตรหลักสูตรทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วม 1 คน กิจกรรมออกแบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา การบรรยายเรื่องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปฏิบัติการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสูตร MS (Murashige and Skoog) ปฏิบัติการย้ายเลี้ยงบอนสี ปฏิบัติการฟอกฆ่าเชื้อกุหลาบ และปฏิบัติการอนุบาลกล้วยไม้เอื้องคำ

ใส่ความเห็น