ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบการดำเนินงานพัฒนาศูนย์วิทย์ฯ ทั่วประเทศ

0

วันที่ 8-9 มกราคม 2563 ดร.สุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมนางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม ครูผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบการดำเนินงานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ พร้อมกันนี้นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU : Good Partnerships การพัฒนาการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการโดยมีดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงาน กศน. กับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยนางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) และนายสุกิจ อุทินทุ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) ณ ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น 7 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟาจำลอง กรุงเทพ ฯ)

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: