ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

0

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจัดเป็นเทคนิคพื้นฐานที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการขยายพันธุ์พืช เนื่องมากจากสามารถผลิตต้นพืชให้มีคุณภาพดีได้จำนวนมาก ต้นพืชที่มีขนาดสม่ำเสมอภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว แต่ภายใต้สภาพการควบคุมเรื่องความสะอาด อุนณภูมิ และแสง ขั้นตอนต้นเริ่มด้วยการนำชิ้นส่วนที่มีชีวิตชของพืช เช่น ลำต้น ยอด ตาข้าง ก้านช่อดอก ใบ ก้าน อับละออกเกสร เป็นต้น มาเพาะเลี้ยงโดนใช้อาหารสังเคราะห์ ก่อนที่จะนำไปขยายพันธ์สู่ธรรมชาติ

ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

การเพาะเลี้ยงดังกล่าวมีประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งด้าน การเกษตร อุตสาหรกรรม และด้านการแพทย์ ดังนี้

1.เพื่อการขยายพันธุ์ 

โดยอาศัยอาหารสูตรที่สามารถทำให้พืชเพิ่มจำนวนต้นเป็นทวีคูณ โดยทำการย้ายเนื้อเยื่อเดือนละครั้ง เทคนิคนี้ช่วยขายพันธุ์พืชในกรณีที่ พืชเมล็ดงอกช้า เมล็ดสะสมอาหารไม่เพียงพอ

2.ปรับปรุงพันธุ์

เราสามารถคัดเลือกสายพันธุ์พืชเพื่อการผลิตจพืชพันธุืต้านทาง โดยการเพาะเลี้ยงอาหารที่มีเงื่อนไขต่าวๆ เช่น การสร้างพันธุ์ต้านทานต่อสารพิษของโรค ต้านทางต่อแมลง หรือต้านทานต่อยากำจัดวัชพืช 

3.เพื่อการผลิตพืชที่ปลอดโรคไวรัส

แก้ที่ปัญหาสำคัญของพืชส่วนใหญ่ คือโรคที่เกิดมาจากเชื้อราและแบคทีเรียจำนวนมาก นำต้นพืชที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะปราศจากเชื้อราและแบคทีเรียมาทดสอบ ถ้ามีอนุภาคของเชื้อเหล่านั้นตกลงไปในอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ก็จะแสดงอาการปนเปื้อนของเชื้อ

 

4.เพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ

 พืชบางชนิดสามารถให้สารที่มีคุณสมบัติทางยา หรือมีประโยชน์ ทางด้านอุตสาหกรรม แต่ในบางครั้งปริมาณเนื้อสารที่ต้องการมีอยู่น้อยมาก จะต้องใช้ชิ้นส่วนพืชจำนวนมากนำมาสกัดแยก ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จะได้การสังเคราะห์ที่ดีมากขึ้น

5.เพื่อหาการศึกษาทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของพืช 

ต้นพืชที่เลี้ยงในหลอดทดลองนั้นสามารถที่จะติดตามการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายอย่างใกล้ชิด เช่นการตอบสนองของเนื้อเยื่อพืชต่อยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรู หรือต่อสารควบคุมการเจริญเติมโตของพืช และการควบคุมตัวแปรต่างๆ

6.เพื่อการเก็บรักษาพันธุ์พืช

วิธีการเก็บรักษาพันธุ์พืชต่างๆไว้ในหลอดทดลอง ทำให้พืชมีการเจริญเติบโต โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารที่ส่วนผสมของสารชะลอการเจริญเติบโตบางชนิด หรือมีสารที่ทำให้เกิดความเครียดขึ้นในหลอดทดลอง ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตช้า เพื่อเป็นการประหยัดเวลา เราจึงต้องทำการย้ายเนื้อเยื่อบ่อยๆ จนกว่าเมื่อใดที่ต้องการจะเพิ่มปริมาณเนื้อเยื่อนั้นสามารถย้ายลงเลี้ยงบนอาหารสูตรปกติ นี่ก็เป็นวิธีการเก็บรักษาอีกวิธี คือการนำเนื้อเยื่อไว้ในไนโตรเจนเหลว ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -196 องศาเซลเซียส เนื้อเยื่อจะคงอยู่และมีสภาพชีวิตยาวนาน

7.เพื่อประโยชน์ด้านการสกัดสารจากต้นพืช

 ต้นพืชบางชนิดนำมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น ยารักษาโรค ยาฆ่าแมลง เพราะพืชบางชนิดมีคุณสมบัติทางยา หรือประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม เราจึงควรนำไปใช้ประโยชน์จากนี้

8.เพื่อการผลิตเมล็ดเทียม

 การผลิตเมล็ดเป็นการค้า ต้องใช้พื้นที่กว้าง เป็นระยะเวลานาน ค่าแรงสูง แต่การสร้างเมล็ดเทียมในห้องปฏิบัติการเป็ฯ Somatic Embryo แล้วทำ Encapsulation ได้เมล็ดเทียมจะประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาได้ดีมาก

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: