กิจกรรม “เสวนายามเช้า”ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วย บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนาย สนั่น  พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี เพื่อพบปะพูดคุยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หารือข้อราชการต่างๆ และประสานการปฎิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงเอกชน ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น