ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางภาวนาภรณ์ ถาวระ  ตำแหน่งที่ปรึกษานโยบายและแผน  นางสาวยีสมาณีย์  มุซิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และนางสาวลักขณา เส้งสีแดง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “เครือข่ายบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกความร่วมมือ (Active learning) โดยเน้นสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น