มหกรรมวิชาการพัฒนานวัตกรรมก้าวล้ำเทคโนโลยี สู่มิติวิทยาศาสตร์

มหกรรมวิชาการพัฒนานวัตกรรมก้าวล้ำเทคโนโลยี สู่มิติวิทยาศาสตร์

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 

            ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้จัด โครงการมหกรรมวิชาการพัฒนานวัตกรรมก้าวล้ำเทคโนโลยี สู่มิติวิทยาศาสตร์ ภายในมีกิจกรรมมากมาย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกสังกัด ได้แสดงทักษะความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็น”พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

 

พิธีเปิด 09.00 น.

       ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมทั้งคณะบุคลากรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ โดยมี ดร.ชารีพ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการเปิดกิจกรรม

กิจกรรมภายในโครงการมหกรรมวิชาการพัฒนานวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี สู่มิติวิทยาศาสตร์

1.ตอบคำถามรอบตัวด้วยแอพพลิเคชั่น Kahoot

2.การแสดงวิทยาศาสตร์

     ด้านการแสดงวิทยาศาสตร์ (science show)
มีการแข่งขัน 3 ระดับ
1.ระดับประถมศึกษา ได้แก่
-โรงเรียนดารุลฟถรกอน

2.ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่
-โรงเรียนสุคีรินวิทยา
-โรงเรียนดารุลฟุรกอน
-โรงเรียนธัญธารวิทยา
-โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์

3.ระดับนักศึกษา สกร.
– สกร. อำเภอสุไหงโกลก
– สกร. อำเภอรือเสาะ
– สกร. อำเภอสุคิริน
– สกร. อำเภอเจาะไอร้อง
– สกร. อำเภอศรีสาคร
– สกร. อำเภอบาเจาะ
– สกร. อำเภอสายบุรี
– สกร. อำเภอระแงะ

3.โครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

4.โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

5.โครงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

กิจกรรมสุดท้าย มอบรางวัลแก่ผู้แข่งขัน

ใส่ความเห็น