ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/ 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566

ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวซูไฮนี  ตันหยงวารี  นักวิชาการพัสดุ และนางสาวอรทัย  ทองคุกป์ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/ 2566 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล (เล็ก)ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 (หลังใหม่ )

ใส่ความเห็น