ประชุมผู้บริหาร (กศน.สัญจร)

         วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน กศน. ได้จัดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม./จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรงสังกัด สำนักงาน กศน.สัญจร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. “คนไทยทุกคน ต้องได้รับการศึกษา เรียนรู้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ” ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุม รายงานการประชุมโดย ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. ซึ่งมีผู้บริหารกลุ่ม ผู้บริหารศูนย์ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม. ผู้บริหาร กศน.จังหวัด และผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นตรงสังกัด สำนักงาน กศน. ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Account has been deleted"
}
See here for documentation.

ใส่ความเห็น