วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน กศน. ได้จัดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม./จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรงสังกัด สำนักงาน กศน.สัญจร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. “คนไทยทุกคน ต้องได้รับการศึกษา เรียนรู้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ” ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุม รายงานการประชุมโดย ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. ซึ่งมีผู้บริหารกลุ่ม ผู้บริหารศูนย์ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม. ผู้บริหาร กศน.จังหวัด และผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นตรงสังกัด สำนักงาน กศน. ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: