เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 3/2566

0

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566

ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวซูไฮณี ตันหยงวารี  นักวิชาการพัสดุ และนางสาวอรทัย ทองคุปส์ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดฯ และการโอนทรัพย์สินที่ได้มาจาการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: