ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566

ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้เข้นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมเป็น “ศูนย์เรียนรู็สุขภาวะภูมิภาค” เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบด้านสุขภาวะ เน้นสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงกิจกรรมในประเด็นสุขภาวะ รูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่อันจะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการปรับทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งตนเอง คนรอบข้างและสังคมวงกว้างต่อไป ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี  กรุงเทมหานคร 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ประจำปี 2566

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในระยะยาวต่อไป 

บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ใส่ความเห็น