การพัฒนาการผลิตสื่อด้วย โปรแกรม Premiere Pro 2020

0

         ดร.สุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเป็นผู้ให้ความรู้ในการสอนการตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Premiere Pro 2020


         เพื่อพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพโดยผู้เข้ารับความรู้ในครั้งนี้เป็นบุคลากรศูนย์วิทยาศาสาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและนักศึกษาฝึกประสบการณ์รวมจำนวน 10 คน 


         ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาด้วยการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ สู่ความพึ่งพอใจแก่ผู้รับบริการ

 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: