รให้ความรู้เกี่ยวกับงานอำนวยการแก่นักศึกษาฝึกงาน

    วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวแวไซนะ สือแม นักวิชาการเงินและบัญชีพร้อมด้วย นางสาวรัชดาภรณ์ มะสิกะ นักวิชาการเงินและบัญชีและนางสาวลักขณา เส้งสีแดง เจ้าหน้าที่ธุรการให้ความรู้เกี่ยวกับงานอำนวยการแก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุม( ชั้นหนึ่ง) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 

ใส่ความเห็น